Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “อบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ AUN QA”( 19 เมษายน พ.ศ.2560)

19 เมษายน 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยประกันคุณภาพ งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ จัดโครงการ “อบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ AUN QA” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย โดยมี ดร.ยุวดี ลีเบ็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและหอพักในกำกับกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งการจัดการโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลทราบเกณฑ์ AUN QA เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง และกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมู,ประกอบการจัดทำ SAR ณ ห้องประชุมขุนทะเล อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี