Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560( 12 เมษายน พ.ศ.2560)

11 เม.ย. 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม "ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อฯ ขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2560” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ บุคลากรได้ร่วมกันสรงน้ำหลวงพ่อเพชร พระพุทธสิหิงค์ และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่นับถือซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้บุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรดน้ำขอพรจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี (นายปิยะ ชนะศักดิ์) คุณเชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ และคุณสาธร เหลืองปฏิพัทธ์ ก่อนเริ่มกิจกรรมรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และเป็นกันเอง ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี