Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2560( 31 มีนาคม พ.ศ.2560)

     วันที่ 30 มีนาคม 2560 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ณ ห้องประชุมทุ่งใสไช กิจรรมจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ทราบถึงความเป็นมา แนวทาง นโยบาย โครงสร้างการดำเนินการและภารกิจ รวมถึงกฏ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของวิทยาเขตในปัจจุบัน ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างให้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  อันก่อให้เกิดการพัฒนา สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราฎร์ธานี และ คุณกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์  ร่วมต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีบุคลากรใหม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง