Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชาสัมพันธ์ เรื่องการหยุดให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบงานสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 30 มีนาคม พ.ศ.2560)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการหยุดให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบงานสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เรียนผุ้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบงานสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. - 24.00 น. จะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ได้ทั้งระบบแลน (LAN) และระบบแลนไร้สาย (Wireless LAN) เนื่องจากจะทำการย้ายอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ภายในห้องศูนย์กลางเครือข่าย จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว

 

                                                        

  (ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)