Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


บรรยากาศรับมอบรถไฟฟ้าบรรทุกขยะ และถังขยะคัดแยกในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย( 14 มีนาคม พ.ศ.2560)

     วันที่ 13 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มอบหมายงานให้ ดร.สุวัฒน์  จุฑาพฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการพิเศษ รับรถไฟฟ้าบรรทุกขยะ และถังขยะคัดแยก ดำเนินการต่อในโครงการ "ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว" ทั้งนี้ ท่านผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกันคัดแยกขยะแต่ละประเภทร่วมกัน