Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


นักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอรายการนำเที่ยว ประเภททีม( 9 มีนาคม พ.ศ.2560)

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการนำเสนอรายการนำเที่ยว ประเภททีม จากการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธนวัฒน์ แก้วเอียด นางสาวจิตราภรณ์ ช่วยการ และสุทธิดา นาคประเสริฐ  ในส่วนของการแข่งขันประเภทการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว ภาษาไทย-อังกฤษ มีนางสาวจีน่า จิตโสภาส เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร