Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชุมรับฟังความคิดเห็นพัฒนาพื้นที่ขุนทะเล( 9 มีนาคม พ.ศ.2560)

       6 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนขุนทะเล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นแนะนำโครงสร้างส่วนต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมโดย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ในส่วนของการให้ข้อมูลแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โดยดร.ชูศักดิ์ ชูศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป้าหมาย ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร