Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ งวดที่ 2( 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

     วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมกันตรวจการจ้างงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ งวดที่ 2 พบว่าถูกต้อง ตรงตามรูปแบบรายการในสัญญา