Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว( 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

               ด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมตัวแทนบุคลากร จากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาหาดใหญ่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ) เป็นผู้รับมอบรถสามล้อบรรทุกขยะพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 คัน และ ถังคัดแยกขยะ 3 ประเภท จำนวน 30 ชุด และกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาขยะและการดำเนินการขยะภายในวิทยาเขตปัจจุบัน ซึ่งท่านวิทยากรได้แนะนำการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการดำเนินการธนาคารขยะ เพื่อนำไปปรับใช้ภายในวิทยาเขตต่อไป