Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง 2 รายการ( 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมกันตรวจการจ้างงานก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ ระยะที่ 2 งวดที่ 7 และงวดที่ 8 พบว่าถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการในสัญญา

 

 

และตรวจรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอประชุมและสำนักงานอธิการบดี งวดงานที่ 1 (งวดสุดท้าย) ของส่วนงานปรับพื้นที่ งานหินคลุกพร้อมบดอัด และงานพื้นถนน ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการในสัญญา