Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2560( 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

         2 ก.พ. 2560 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ ประมาณ 1,500 คน ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่แทน รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของวิทยาเขตฯ ในส่วนของรายละเอียดของทั้ง 2 คณะ ให้ข้อมูลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพูดคุยแนะนำให้ข้อมูลด้านงานพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์คงศักดิ์ จะวะนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ซึ่งบรรยากาศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็ว