Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาในกำกับฯ ( 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างหอพักนักศึกษาในกำกับฯ งวดที่10 และงวดที่12 อาคาร A อาคาร B พบว่าถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามรายการในสัญญา