Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างงานปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์( 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

         วันที่ 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างงานปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (บริเวณด้านข้างโรงอาหารหอพัก) ในส่วนงานปรับพื้นที่ลานจอดรถ งานคอนกรีตพื้นที่ลานจอดรถ งานตีเส้นช่องจราจร งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก งานเทคอนกรีตบันได และงานปลูกหญ้านวลน้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมเปิดใช้แล้ววันนี้