Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงาน 3 รายการ( 16 มกราคม พ.ศ.2560)

      คณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมกันตรวจงานก่อสร้าหอพักนักศึกษาในกำกับฯ งวดที่9 อาคารA และอาคารB พบว่าถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามรายการในสัญญา

 

 

 

     คณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารโรงแรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา

 

 

 


      คณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี งวดที่ 4 งานก่อสร้างโครงสร้างเสาชั้นที่1 แล้วเสร็จ (มูลค่า 7,400,000 บาท)