Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์( 6 มกราคม พ.ศ.2560)

      วันที่ 5 มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ในส่วนงานปรับพื้นที่ลานบริเวณ ,งานถมดินยกระดับ ,งานก่อสร้างทางเท้า ,งานขุดดินวางท่อ ,งานติดตั้งท่อระบายน้ำ คสล. ,งานติดตั้งบ่อพักน้ำสำเร็จรูป ,งานทดสอบการระบายน้ำภายในท่อ และงานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของชั้นดิน เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา