Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานก่อสร้าหอพักนักศึกษาในกำกับฯ งวดที่ 8 อาคาร A และอาคาร B ( 20 ธันวาคม พ.ศ.2559)

   วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานก่อสร้าหอพักนักศึกษาในกำกับฯ งวดที่ 8 อาคาร A และอาคาร B พบว่าถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามรายการในสัญญา