Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


สัมมนา พลิกธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 ( 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์) ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ร่วมงานสัมมนา "พลิกธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 ณ โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ เกษตร 4.0 ตามแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมจัดบูทแสดงผลงาน ได้แก่ ระบบการสั่งรดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ Web application ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ตู้ยืมคืน-จ่ายค่าปรับอัตโนมัติ โปรแกรมคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กทางวิศวกรรมโยธา และ ระบบเหนี่ยวนำการเกิดโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมการแสดงผลงานในครั้งนี้