Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี( 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมออกงานโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี กับบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐฯ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ กล่าวต้อนรับ     นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กล่าวเปิดงาน และจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พร้อมมอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้แก่มหาวิทยาลัย  ต่อมาในเวลา 10.15 น. เป็นการเสวนานำโดย ผู้ช่วยศาสตารจารย์อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ พร้อมด้วยคุณสุมาส อินทรมณี นายยกสมาคมน้ำมันปาล์มจังกวัดสุราษฎร์ธานี คุณภรภัทร สุชาติกุล นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยยางจังหวัดสุราษฎรานี คุณธีระพงศ์ จันทร์นิยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ในประเด็นดังนี้ 1. ภาพรวมของสถานการณ์การเพาะปลุกปาล์มน้ำมันและยางพารา 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน 3.การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 4.การถามและตอบปัญหาจากผู้เข้าร่วมเสวนา และช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อ 1.วิธีการจำแนกและเลือกซื้อปุ๋ยปาล์มและยางพารา 2.อาการขาดสารอาหารและโรคต่าง ๆ ในยางพารา และปาล์มน้ำมัน 3. ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อการใช้ปุ๋ย และการใช้ธาตุอาหารของพืช และเปิดเวทีถาม-ตอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อเสร็จสิ่นการเสวนา ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ตัวแทน ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวปิดงาน