Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ชมภาพข่าว กิจกรรม เรียงร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน( 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

       ภาพข่าวท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2559 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) : กิจกรรม "เรียงร้อยดวงใจน้อมถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน" ณ สนามกีฬากลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

https://youtu.be/sN73-q2a9Mk