Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท( 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท https://www.youtube.com/watch?v=GtTObwCI8hA&feature=youtu.be