Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ขอแสดงความยินดีกับบัณใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559( 12 กันยายน พ.ศ.2560)

           ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับรายละเอียดกำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป


- ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  คลิก

- กำหนดการการรายงานตัว สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คลิก

 - ข้อปฎิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คลิก

- แบบฟอร์มขออนุญาตไม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คลิก

- ประกาศเรื่องวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

- ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก