Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านยางพารา APRC 2017( 4 กันยายน พ.ศ.2560)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านยางพารา ในการประชุมวิชาการ The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 โดยการประชุมจะประกอบด้วย นิทรรศการ การนำเสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยในหัวข้อ

  • 1.Rubber Processing and Products
  • 2.Rubber Compounding and Composites
  • 3.Rubber Chemistry and Chemical Modification
  • 4.Rubber Agronomy, Socio-Economics and Biotechnology
  • 5.Rubber Wood Technology and Rubber Industrial Management and Safety

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางพารา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในทุกวิทยาเขต สามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 หลังจากวันที่กำหนดนั้นมีการจะเก็บค่าลงทะเบียนตามปกติ และไม่รับการเข้าร่วมงานแบบ walk in

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน || http://www2.surat.psu.ac.th/aprc2017/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายเลขานุการการจัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร.077 355 040 โทรสาร 077 355 041 หรือ Email: aprc2017@psu.ac.th