Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ PSU ONLY( 27 มิถุนายน พ.ศ.2560)

เชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหัวข้อ PSU ONLY

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพสถานที่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง บรรยากาศการเรียน การสอน การวิจัย ชีวิตความเป็นอยู่ หรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรหรืออื่นๆ ที่ถ่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต เข้าร่วม “การประกวดภาพถ่าย 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ PSU ONLY” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 
#PSU50Years
#50ปีสงขลานครินทร์

อ่านรายละเอียดได้ที่ || http://www.psu.ac.th/th/psuonly