Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 สอบวัดความรู้ ป.5 และ ม.2( 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

         

 

     โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม. 1 และ ม.4 สอบวัดความรู้ ป.5 และ ม.2 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://psuwit.surat.psu.ac.th/midterm/index.php