Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง( 25 เมษายน พ.ศ.2559)

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์และพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ขยายผล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-10 เมษายน 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาอย่างบูรณาการ ภายใต้กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยในการนำความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายอย่างบูรณาการ