Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน

Research beacons

30 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

Research beacons

30 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นิติกร

Research beacons

28 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งครูประจำการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

Research beacons

27 มีนาคม พ.ศ.2560

รับสม่ัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

Research beacons

24 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

Research beacons

23 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

Research beacons

22 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นิติกร

Research beacons

21 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานโครงการฯ ตำแหน่ง รปภ. และแม่บ้าน

Research beacons

21 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

Research beacons

21 มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (การจัดการงานวิศวกรรม)

Research beacons

21 มีนาคม พ.ศ.2560

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการ ฯ ตำแหน่ง คนสวน

Research beacons

17 มีนาคม พ.ศ.2560

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา

หน้า : 1, 2, 3 ... 64, 65, 66