Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวอบรม/สัมมนา

Research beacons

21 มิถุนายน พ.ศ.2556

ขอเชิญ นศ. เข้าอบรมโปรแกรแกรมคอมพิวเตอร์ในราคาพิเศษ สำหรับนักศึกษาเท่านั้น

Research beacons

9 สิงหาคม พ.ศ.2555

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Research beacons

25 กรกฎาคม พ.ศ.2555

ม.อ. สุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิขัยระดับนานาชาติ

Research beacons

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ”

Research beacons

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ประกาศ ! ขอเชิญนศ.ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงาน

Research beacons

17 สิงหาคม พ.ศ.2554

คณะวิทย์ ฯ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเตรียมความพร้อมสมัครงานและสอบสัมภาษณ์

Research beacons

9 สิงหาคม พ.ศ.2554

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Business Idol ครั้งที่ 2 ฟังบรรยายจากคุณตัน ภาสกรนที

Research beacons

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

สำรวจความต้องการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร(สัมมนานอกสถานที่) ปีงบ 54 วข.สฎ.

Research beacons

15 ตุลาคม พ.ศ.2553

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การดำน้ำ(Skin Diving)

Research beacons

23 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศ ! งดการอบรมฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยแบบพิมพ์สัมผัส

Research beacons

22 มิถุนายน พ.ศ.2553

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์

Research beacons

21 มิถุนายน พ.ศ.2553

ประกาศ ! ขยายเวลารับสมัครฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยแบบพิมพ์สัมผัส

หน้า : 1, 2