คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทุกสถาบันการศึกษา ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอทั้งในรูปแบบบรรยาย (oral) และโปสเตอร์ (poster)  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกฝนทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ภายในงานฯมีรางวัลสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ ดังนี้

 

ภาคบรรยาย

ภาคโปสเตอร์

รางวัลที่ 1       จำนวนเงิน   1,500 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 1       จำนวนเงิน   1,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2       จำนวนเงิน   1,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2       จำนวนเงิน     600 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย   จำนวนเงิน   500 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย    ของที่ระลึก
พร้อมประกาศนียบัตร